Галерия
Свържете се с нас
e-mail: mladezhkiglas@gmail.com
tel:+ 359 896 618 141 (PR)

Председател на УС: тел. 0884 800 145

Национално Сдружение “Младежки Глас” България

Централен Офис: гр. Бургас п.к. 8000, ул. "Цариградска" № 4, ет. 3
LinksПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ:

 

Правителство

http://www.government.bg/


 

Министерства:

Министерство на труда и социалната политика

http://www.mlsp.government.bg/

 

Министерство на икономиката

http://www.mi.government.bg/

 

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

http://www.mrrb.government.bg/

 

Министерство на отбраната

http://www.md.government.bg/

 

Министерство на вътрешните работи

http://www.mvr.bg/

 

Министерство на финансите

http://www.minfin.bg/bg/

 

Министерство на външните работи

http://www.mfa.government.bg/

 

Министерство на земеделието и горите

http://www.mzgar.government.bg/

 

Министерство на образованието и науката

http://www.minedu.government.bg/

 

Министерство на правосъдието

http://www.mjeli.government.bg/

 

Министерство на здравеопазването

http://www.mh.government.bg/

 

Министерство на културата

http://www.culture.government.bg/

 

 

 

Портал Евроинтеграция

http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0024&n=000007&g

Съвет по европейска интеграция

http://www1.government.bg/ras/preview.html?prj=585 - данни от Регистъра на административните структури

 

Евроинтеграция по министерства:

Министерство на външните работи
www.mfa.government.bg

Евроинтеграция в Министерството на вътрешните работи
http://eu.mvr.bg/default.htm

Евроинтеграция в Министерството на икономиката и енергетиката
http://www.mi.government.bg/integration/eu.html

Евроинтеграция в Министерство на труда и социалната политика
http://www.mlsp.government.bg/bg/integration/euro/index.htm

Евроинтеграция в Министерство на правосъдието
http://www.mjeli.government.bg/Eurointegration/Euroint.aspx

Евроинтеграция в Министерство на транспорта и съобщенията
http://www.mtc.government.bg/page.php?category=106

Евроинтеграция в Министерство на здравеопазването
http://www.mh.government.bg/evrointegracia.php

Eвроинтеграция в Министеството на земеделието
http://www.mzgar.government.bg/EU/eu.htm

Евроинтеграция в Министерството на образованието и науката
http://www.minedu.government.bg/opencms/opencms/left_menu/europeintegration/

Евроинтеграция в Министерството на отбраната
http://www.mod.bg/bg/ec_pre.html

Евроинтеграция в Министерството на финансите
http://www.minfin.government.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството
http://www.mrrb.government.bg/ - информация за програма ИСПА и други проекти

Евроинтеграция в Министерството на околната среда и водите
http://www2.moew.government.bg/

Министерство на културата
http://www.mct.government.bg/

 

 

 

 

Официални страници на българските институции:

Tърсене в база данни
http://www.portal.government.bg/

Портал на държавната администрация
http://sadocs.government.bg/sa/ - нормативна база, касаеща областта на държавната администрация; проекти на закони, модернизирането на държавната администрация; актуална информация в областта на държавната администрация

Икономически и социален съвет
http://www.esc.bg/

 

Европейски институт


www.europeaninstitute.bg
Организация, специализирана в разработването на анализи и осигуряване на техническа помощ по въпросите на присъединяване към ЕС.

 

Евро-Български Културен Център

www.eubcc.bg
Подкрепя развитието на българската култура, чрез взаимодействието й с европейските структури, стойности и модели.

 

 

Европейски иновационен център

www.irc.bg
Европейският иновационен център в България е създаден с подкрепата на Европейската комисия през 1997 г. Той е част от европейска мрежа, която обхваща 68 центъра в страните членки на ЕС, страните кандидатки от Централна и Източна Европа, Кипър, Исландия, Израел, Норвегия и Швейцария. Целта на мрежата от иновационни центрове е да допринесе за повишаване на конкурентоспособността на европейската промишленост чрез иновации и трансфер на технологии.

 

Think-tank Директория

http://www.eu.thinktankdirectory.org/

Директорията съдържа информация за най-значимите think-tank организации в Европейския съюз.

 

Консултации на Европейската комисия с гражданското общество

http://ec.europa.eu/civil_society/coneccs/index_en.htm

Информация за консултативните тела на Европейската комисия, в които участват множество организации за гражданско общество.

 

 

 

Университети в София

 

Софийски университет Св. Климент Охридски

http://www.uni-sofia.bg/

 

Технически университет

http://www.tu-sofia.bg/

 

Университет за национално и световно стопанство

http://www.unwe.acad.bg/

 

Университет по архитектура, строителство и геодезия

http://www.uacg.bg/

 

Химикотехнологичен и металургичен университет

http://www.uctm.edu/

 

Специализирано Висше Училищепо Библиотекознание и Информационни Технологии

http://www.svubit.org/

 

Нов български университет

http://www.nbu.bg/

 

Лесотехнически университет

http://www.ltu.bg/

 

 Национална спортна академия

http://nsa.bg/

 

Национална академия за театрално и филмово изкуство

http://natfiz.bitex.com/

 

Минно-геоложки институт Свети Иван Рилски

http://www.mgu.bg/

 

Медицински университет

http://mu-sofia.bg/

 

Военна академия Георги Стойков Раковски

http://rakovski-defcol.mod.bg/BG/index.htm

 

 Академия на Министерството на вътрешните работи

http://www.vipond.mvr.bg

 

Висше транспортно училище Тодор Каблешков

http://www.vtu.bg/

 

Висше строително училище Любен Каравелов

http://www.vsu.bg/

 

Американски университет в България

http://www.aubg.bg/

 

Балкански Център Бизнес Университет

http://www.bcbu.net/

 

Сити Юниверсити -City University

http://www.cityu.bg/

 

Висше училище по застраховане и финанси

http://www.vuzf.bg

 

 

Колежи в София

 

Американски колеж в София

http://www.acs.bg

 

Частен Професионален Колеж Омега - София

http://www.omegacollege.org

 

Частен професионален колеж по туризъм "Константин Фотинов"

http://www.kfotinov.com

 

Обединен технически колеж - София

http://www.tu-sofia.bg/Bul/index.html

 

Технологичен колеж

http://www.uctm.edu

 

Медицински колеж Й.Филаретова

http://mu-sofia.bg/index.php?p=111&mbs=0,0,5,0&f=5

 

Колеж по строителство

www.vsu.bg/bul/struk_kol.html

 

Транспортен колеж

http://www.vtu.bg/i_struct_b.html

 

Колеж по телекомуникации и пощи

http://www.hctp.acad.bg

 

Театрален колеж Любен Гройс

lgrois@mail.netplus.bg

 

Професионален колеж по
екранни изкуства Арт Колеж

http://www.artcollege-bg.com/

 

Стопански колеж - София

http://college.unwe.acad.bg/

 

 Президент

http://www.president.bg/

 

Парламент

http://www.parliament.bg/?page=home&lng=bg

Членове на Европейския парламент от Република България

http://www.parliament.bg/?page=eu&lng=bg

Комисия по европейска интеграция

http://www.parliament.bg/?page=ns&lng=bg&nsid=5&action=show&gid=171

 

 

 

 


---------------------

KAK DEVELOPMENT - Професионален уеб-дизайн, приложения, програмиране
http://www.development-bg.com/

www.youthbg.info - Национален Център "Младежки Програми и Инициативи"

www.mg.mikc.bg - МИКЦ-Гласът на Младите